Strona informacyjna Parafialnego Zespołu Caritas

Zadania Parafialnego Zespołu Caritas

 

1. Animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości.
2. Pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy.
3. Organizowanie pomocy w obrębie parafii i poza jej granicami.
4. Organizowanie nabożeństw pobudzających do praktykowania czynnej miłości.
5. Czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej (np. w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, Tygodnia Miłosierdzia).
6. Charytatywna inspiracja wspólnot działających na terenie parafii i podejmowanie z nimi wspólnych zadań charytatywnych.
7. Przygotowywanie i szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii, także we współpracy z lokalnymi środkami społecznej komunikacji.
8. Wyszukiwanie grup i osób potrzebujących na terenie parafii i rozeznawanie możliwości przyjścia im z pomocą. Wskazane jest podejmowanie współpracy w tym zakresie przede wszystkim z duszpasterzami, grupami parafialnymi, lokalną administracją i organizacjami pozarządowymi.
9. Pozyskiwanie na swoim terenie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy, np.: kolekty, aukcje, bale dobroczynne, loterie i inne.
10. Organizowanie pomocy doraźnej i długofalowej, aż do usamodzielnienia się osoby potrzebującej.
11. Tworzenie i prowadzenie lokalnych placówek charytatywno-opiekuńczych i leczniczych.
12. Pomoc świadczona tym, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Są nimi w szczególności:
* rodziny wielodzietne i niepełne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
* seniorzy;
* chorzy;
* niepełnosprawni;
* bezrobotni;
* bezdomni;
* migranci i uchodźcy;
* osoby dotknięte patologiami społecznymi i ich rodziny;
* ofiary klęsk żywiołowych;
* osoby pozbawione wolności i ich rodziny.
13. Opierając się na osobowości prawnej parafii w porozumieniu z Caritas Diecezji Legnickiej można tworzyć i prowadzić placówki charytatywno-opiekuńcze i lecznicze, a w szczególności:
* placówki żywieniowe;
* świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
* kluby seniora;
* ośrodki dziennego pobytu;
* punkty wydawania odzieży i artykułów spożywczych;
* ochronki i przedszkola;
* placówki kolonijne;
* placówki w zakresie ochrony macierzyństwa;
* mieszkania zastępcze;
* poradnie prawne;
* inne placówki.
14. Włączanie się w projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe Caritas Diecezji i Caritas Polska.
15. Podejmowanie ponadparafialnych inicjatyw pomocy samodzielnie oraz w łączności sąsiednich parafii i dekanatu.

Wydawanie darów Caritas  dla osób potrzebujących w środę 16 marca br.

Odbiór o godzinie wyznaczonej wcześniej przez telefon. Obsługujemy osoby tylko w maseczkach.

Prosimy o zachowanie odstępu i przynosimy swoje torby.

Dary mogą być odbierane przez opiekunów, wolontariuszy lub członków rodziny tylko z ważnym upoważnieniem.